> Novinky a události
> Ceny a podmínky
> Tipy na spolupráci

Konstrukce strojů a zařízení

 • detailní konstrukce strojů a zařízení
 • výrobní dokumentace ocelových konstrukcí
 • výpočty, dimenzování, návrh materiálů
 • skicování, modelování, výkresování, překreslování
 • převod papírových nebo digitálních 2D výkresů do 3D modelu
 • montážní nebo uživatelské návody
 • katalogy náhradní dílů

Detailní konstrukce

Martin Foff | konstrukční kancelář - dále jen MF|KK - provádí detailní konstrukci stroje nebo zařízení pouze na základě projektu. Ten může být součástí zadání a je v takovém případě dodán Klientem při objednání. Pokud není projekt k dispozici, MF|KK nabízí vypracování technického řešení a zhotovení projektové dokumentace. Více informací získáte na stránce Projektová činnost ve strojírenství. Tato stránka počítá s tím, že projekt je již k dispozici.

Na základě projektu je tedy nejdříve zhotoven 3D konstrukční model daného stroje nebo zařízení. Součástí přípravy modelu jsou potřebné výpočty, dimenzování hlavních částí, návrh materiálů, specifikace nakupovaných a normalizovaných dílů. Poté co model projde potřebným připomínkovým řízením u Klienta, jsou z něho připraveny detailní výrobní výkresy. Detailování nebude zahájeno, dokud není kompletní 3D model dokončen a schválen Klientem. Případné změny požadované po dokončení a schválení 3D konstrukčního modelu budou účtovány navíc.

Průběžné konstruktérské práce jsou ohodnoceny na základě hodinové sazby.
Aktuální sazby jsou k dispozici v cenových podmínkách: MFKK-projektovani-sazby.pdf
Pro cenovou nabídku na míru kontaktujte MF|KK.

Výrobní dokumentace ocelových konstrukcí

MF|KK provádí zpracování výrobní (dílenské) dokumentace ocelových konstrukcí. Pro zpracování výrobní (dílenské) dokumentace ocelových konstrukcí je zhotoven 3D konstrukční model, ze kterého jsou následně připraveny detailní výkresy. Jeho příprava je účtována na základě hodinové sazby.

Výrobní dokumentace ocelových konstrukcí (dílenské výkresy) je pak účtována na bázi:
"CZK za tunu ocelové konstrukce"

Aktuální sazby jsou k dispozici v cenových podmínkách: MFKK-detailovani-ok-sazby.pdf
Pro cenovou nabídku na míru kontaktujte MF|KK.

Detailování nebude zahájeno, dokud není kompletní 3D model dokončen a schválen Klientem. Případné změny požadované po dokončení a schválení 3D konstrukčního modelu budou účtovány navíc.

Předtím, než bude zpracována výrobní dokumentace ocelové konstrukce, musí být všechny informace konstruktérovi k dispozici, aby mohl zpracovávat finální výrobní dokumentaci.

To lze shrnout do 4 S = srozumitelně, stručně, stroprocentně, správně.

 • Projektové výkresy: přehledné výkresy / schéma ocelové konstrukce. To musí zahrnovat půdorysy kotvení, pater, všechny pohledy, výšky a kóty, které jasně identifikují každý díl konstrukce a jeho rozměry. Musí být zřejmé, kudy nosníky nebo sloupy procházejí a kde končí. V případě potřeby musí být k dispozici 3D (nebo izometrické) schéma.
 • Statický výpočet: ten jednoznačně stanoví velikost / profil každého dílu ocelové konstrukce. Určené profily musí být běžně dostupné v obchodní síti. Pokud jsou navrženy zvláštní profily (tj. profily bez oficiálního označení profilu), musí být jasně označen výrobce / dodavatel.
 • Návrhy spojů: každý spoj v konstrukci musí být jasně identifikován a musí být navržen typ a provedení připojení profilů. Návrh může obsahovat kód připojení, jak je stanoveno v AISC standardizovaných konstrukčních připojeních.
 • Odhadovaná celková hmotnost ocelové konstrukce bude jasně uvedena.
 • Požadovaná povrchová úprava ocelové konstrukce, v případě nátěru jeho specifikace.
 • Specifikace spojovacího materiálu (např. velikost, typ, provedení, materiál atd.)
 • Všechny informace o kotvení konstrukce.
 • Všechny pomocné ocelové konstrukce – schodiště, zábradlí, rošty, podlahy apod.
 • Specifikace dílů konstrukce, které jsou architektonické (nebo jinak pohledově zpracované).
 • Další informace, které zajistí srozumitelnost zadání.
Všechny tyto požadavky musí být jasně uvedeny před započetím prací.

Výkresové služby

MF|KK nabízí také služby pro přípravu technických výkresů. Má rozsáhlé zkušenosti s přípravou všech typů výkresů od návrhu stroje, výkresů komponent, až třeba po výrobní dokumentaci ocelových konstrukcí. Výkresy stavební, elektro, PI&D schémata i jiná schémata můžeme také překreslit pro vaše další použití. Požadované díly a sestavy je také možno překreslit do 3D modelu. Jeho využití je pak široké – jako podklady pro výrobní výkresy, pro modifikaci, typizaci, do návodů, brožur, propagace a podobně.

Všechny výkresové práce se provádějí výhradně s licenčním softwarem a v souladu s ČSN EN ISO pro technické kreslení (v platném znění).

Pro zjištění příslušné hodinové sazby použijte příslušnou tabulku dle cenových podmínek: MFKK-vykresovani-sazby.pdf
Pro cenovou nabídku na míru kontaktujte MF|KK.

Copyright © Martin Foff | konstrukční kancelář